Advertiser & Influencer FAQs

เราจะสามารถชว่ ยคุณไดอ้ ยา่ งไร?


Advertiser FAQ

Influencer FAQ

StarNgage ทาํ งานอยา่ งไร?

StarNgage เป็นแพลตฟอร์มการวเิคราะหแ์ ละการตลาดบน Instagram ซ่ึงเป็นกรรมสทิ ธิ์ท่ีอนุญาตให้คุณ ทาํ งานกับ Influencers บน Instagramโดยตรง การมีสว่ นร่วมในแตล่ ะครัง้มี 4 ขัน้ ตอนดังน้ี:

 • Target:​ ตัง้คา่ โปรไฟลล์ ูกคา้กลุม่ เป้าหมายและประเภท (เชน่ อาหาร แฟชั่น ฟิตเนส ฯลฯ ) สรุปแคมเปญและ กลไกสง่ เสริมการขายพร้อมระบุราคาตอ่ การมีสว่ นร่วม cost-per-engagement ท่ีตอ้ งการ
 • Identify​: คน้ หา Influencers เฉพาะกลุม่ และแบรนดข์ องคุณดว้ ยโปรไฟลท์ ่ีถูกตอ้ ง โปรโมตแคมเปญของ คุณให้กับ Influencers เหลา่ น้ีผา่ นอัลกอริทึมการจับคูท่ ่ีไดร้ับการจดสทิ ธิบัตรของเราเอง
 • Amplify:​ ระดมผูม้ ีอิทธิพลเพ่ือสร้างเน้ือหาภาพท่ีจะปรับให้เหมาะสมซ่ึงเช่ือมโยงผูบ้ ริโภคเป้าหมาย แชร์การ พูดถึงแบรนดข์ องคุณและสร้างกระแสบนโลกออนไลน์หากตอ้ งการความชว่ ยเหลือเรายนิ ดีท่ีจะตรวจสอบกลไก แคมเปญของคุณ
 • Track​: เม่ือแคมเปญของคุณเปิดตัวคุณสามารถติดตามแคมเปญการตลาดของผูม้ ีอิทธิพลผา่ นแดชบอร์ดท่ีมี ประสทิ ธิภาพของเรา
ไมส่ ามารถทาํ ได้ท่ีอยูอ่ ีเมลสามารถใชเ้พ่ือสมัครบัญชีไดป้ ระเภทเดียวเทา่ นัน
ผูท้ ่ีช่ืนชอบงานอดิเรกหลงใหลในแฟชั่น,กีฬา,อาหาร,การเดินทาง,การถา่ ยภาพและความสนใจอ่ืน ๆ ผูม้ ีอิทธิพล บน Instagram ของเรามียอดติดตามท่ีดีเป็นสว่ นใหญเ่ รียกอีกอยา่ งวา่ ผูม้ ีอิทธิพล "Long Tail" หรือ "Micro" ผูม้ ีอิทธิพลทั่วไปอาจจะไมเ่ ป็นกระแสเหมือนดารา นักแสดง แตอ่ ยา่ งไรกต็ามแฟน ๆ ผูต้ ิดตามของพวกเขามีแนว โน้มท่ีเช่ือมั่นและคลอ้ ยตามในสงิ่ ท่ีพวกเขาพูดถึง เราไดด้ าํ เนินการวเิคราะหข์ อ้ มูลกับผูม้ ีอิทธิพลของเราแตล่ ะ คนบน Instagram ซ่ึงรวมถึงจาํ นวนผูต้ ิดตามระดับการมีสว่ นร่วม (“ ไลค” ์ ความคดิ เหน็ และการโพสตซ์ ํา้) รวม ถึงปัจจัยเชิงคุณภาพอ่ืน ๆ และเราจะชว่ ยในเร่ืองของทักษะและความรู้แกผ่ ูม้ ีอิทธิพลของเราในการผลักดันผู้ ติดตามของเขาหรือเธอให้มีสว่ นร่วมทางการตลาดโดยเฉพาะ (เชน่ การสมัคร การขาย การเขา้มามีสว่ นร่วม)
ในขณะน้ีแพลตฟอร์มท่ีเป็นกรรมสทิ ธิ์ของ StarNgage ท่ีติดตามแพลตฟอร์มส่อื สังคมออนไลน์บน Instagram อยา่ งไรกต็ามเรายนิ ดีท่ีจะทาํ งานร่วมกับผูโ้ ฆษณาและผูม้ ีอิทธิพลในแคมเปญท่ีขยายออกไปยัง แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอ่ืน ๆ เชน่ Youtube, Facebook, Twitter หรือบลอ็ กในกรณีท่ีจาํ เป็น
 • Free Sampling Campaign: แคมเปญตัวอยา่ งฟรี: สนับสนุนผลิตภัณฑต์ ัวอยา่ งเพ่ือให้ผูม้ ีอิทธิพล สร้างคุณลักษณะ / รีววิ ผลิตภัณฑบ์ นโซเชียลมีเดีย
 • Paid campaign: แคมเปญแบบชาํ ระเงนิ : การชาํ ระให้ผูม้ ีอิทธิพลสาํ หรับการเสนอผลิตภัณฑบ์ นโซเชีย ลมีเดีย จะดาํ เนินการโดย StarNgage โดยมีคา่ คอมมิชชั่น 20%
 • เขา้สูบ่ ัญชี advertiser’s account ผูโ้ ฆษณาของคุณและไปท่ีแดชบอร์ดเพ่ือเริ่มตน้ แคมเปญของคุณ สรุปขอ้ มูลแคมเปญของคุณสามารถเผยแพร่ไดฟ้ รีเม่ือเผยแพร่แลว้ คุณจะเริ่มไดร้ับความสนใจจากผูม้ ี อิทธิพล มันจะเสร็จสมบูรณ์กข็้ึนอยูก่ ับคุณตัดสนิ ใจวา่ คุณตอ้ งการทาํ งานร่วมกับพวกเขาหรือไม - ่ ไมม่ ี ภาระผูกพันท่ีจะตอ้ งยอมรับ
 • คาํ แนะนํา:
  • ลงทะเบียนหรือเขา้สูร่ ะบบในฐานะผูโ้ ฆษณา
  • เลือกประเภทของแคมเปญท่ีคุณตอ้ งการเผยแพร่ คุณสามารถเลือกท่ีจะสปอนเซอร์ผลิตภัณฑ์ ฟรีหรือมีสว่ นร่วมกับผูม้ ีอิทธิพลโดยมีคา่ ธรรมเนียม.
  • สร้างแคมเปญใหมข่ องคุณโดยกรอกขอ้ มูลสรุปแคมเปญ หลังจากสร้างแคมเปญของคุณแลว้ แคมเปญจะถูกสง่ ไปยังทีมบรรณาธิการของ StarNgage เพ่ือขออนุมัติ (โดยทั่วไปจะใชเ้วลา 1-3 วันทาํ การ) เม่ือไดร้ับการอนุมัติแลว้ จะถูกแชร์กับเครือขา่ ยผูม้ ีอิทธิพลของเรา
  • จากนัน้ คุณจะเริ่มไดร้ับความสนใจจากผูม้ ีอิทธิพล
  • หลังจากผูม้ ีอิทธิพลไดส้ ง่ ขอ้ เสนอหรือใบสมัครคุณสามารถตัดสนิ ใจวา่ จะยอมรับหรือปฏิเสธขอ้ เสนอของพวกเขา
  • ดาํ เนินการชาํ ระเงนิ ให้กับแพลตฟอร์มของเราเม่ือคุณยืนยันการกาํ หนดราคา
  • เม่ือคุณชาํ ระเงนิ ให้แก StarNgage ่ และผูม้ ีอิทธิพลจะทาํ การสง่ งานให้คุณตรวจสอบผลงาน ของพวกเขา
เรายนิ ดีเป็นอยา่ งยงิ่ ท่ีจะพิจารณาแคมเปญการตลาดบน Instagram ท่ีกาํ หนดเองสาํ หรับ บริษัท ตา่ งๆตามขนาด และขอบเขตของแคมเปญ โปรดสง่ อีเมลถึงเราท่ี [email protected] พร้อมรายละเอียดของแคมเปญของ คุณ
หลังจากสร้างแคมเปญของคุณแลว้ แคมเปญจะถูกสง่ ไปยังทีมบรรณาธิการของ StarNgage เพ่ือขออนุมัติ (โดย ทั่วไปจะใชเ้วลา 1-3 วันทาํ การ) เม่ือไดร้ับการอนุมัติแลว้ จะถูกแชร์กับเครือขา่ ยผูม้ ีอิทธิพลของเรา
แน่นอนอยูแ่ ลว้ ! StarNgage มอบความยืดหยุน่ ในการเลือกผูม้ ีอิทธิพลซ่ึงตรงกับหมวดหมู่ แบรนดแ์ ละงบ ประมาณของคุณ เรายนิ ดีท่ีจะติดตอ่ กับผูม้ ีอิทธิพลอ่ืน ๆ ท่ีคุณมีความประสงคอ์ ยากจะร่วมงานดว้ ยและเราจะ ทาํ การติดตอ่ พวกเขาหากพวกเขาไมไ่ ดล้ งทะเบียนบนแพลตฟอร์ม
การคน้ หา StarNgage Influencer Listing เป็นคุณสมบัติพิเศษ สาํ หรับผูใ้ ช Free plan ้ จะไมส่ ามารถดู ขอ้ มูลรายช่ือไดม้ ากกวา่ 3 หน้า สว่ นผูโ้ ฆษณา Advertisers ตอ้ งสมัครสมาชิก self-service plans เพ่ือดู รายละเอียดการติดตอ่ ของผูม้ ีอิทธิพล แผนการชาํ ระเงนิ ยังชว่ ยให้คุณปรับแตง่ การคน้ หาตามประเทศ อายุ จาํ นวน ผูต้ ิดตาม อัตราการมีสว่ นร่วมโดยเฉล่ียและท่ีสาํ คัญท่ีสุดคือการสง่ คาํ เชิญ การอัปเกรดบัญชีของคุณหมายความวา่ คุณจะสามารถเหน็ เวลาตอบสนองท่ีรวดเร็ว ข้ึนสง่ คาํ เชิญสว่ นตัวถึงผูม้ ีอิทธิพลท่ีคุณตอ้ งการมีสว่ นร่วมและคุณ สามารถเรียกใชแ้ คมเปญไดอ้ ยา่ งมีประสทิ ธิภาพยงิ่ ข้ึน
 • คุณสามารถติดตอ่ ผูม้ ีอิทธิพลท่ีคุณอยากร่วมงานดว้ ยทางอีเมลเน่ืองจากมีการระบุท่ีอยูอ่ ีเมลของผูม้ ี อิทธิพลในขอ้ มูลรายช่ือผูม้ ีอิทธิพล
 • นอกจากน้ีคุณยังสามารถติดตอ่ ประสานงานกับผูม้ ีอิทธิพลในสว่ นความคดิ เหน็ ของแทบ็ ขอ้ เสนอในแดช บอร์ดแคมเปญไดเ้ชน่ กัน (แคมเปญ→ ดูขอ้ เสนอ→ความคดิ เหน็ )
ผูม้ ีอิทธิพลแตล่ ะคนจะมีอัตราการเรียกเกบ็ ท่ีแตกตา่ งกัน คุณสามารถใช Influencer rate card ้ ของเราเพ่ือ ชว่ ยคุณในการประเมินคร่าวๆเก่ียวกับคา่ ใชจ้ า่ ยท่ีคุณควรใชใ้นแคมเปญการตลาด influencer ของคุณและ ป้องกันคา่ ใชจ้ า่ ยท่ีสูงเกินไป ดว้ ยการรวมสถิติจากประเทศตา่ งๆ StarNgage influencer rate card จะให้ ราคาเฉล่ียตามท่ี Influencer สว่ นใหญเ่ รียกเกบ
 • คุณสามารถติดตามแคมเปญการตลาด Influencer marketing campaign หรือความคืบหน้าผา่ น แดชบอร์ดควบคุมประสทิ ธิภาพของเรา
 • คุณสามารถติดตามประสทิ ธิภาพของแคมเปญการตลาด Influencer marketing campaign ของคุณ ไดอ้ ยา่ งงา่ ยดายโดยการติดตามแฮชแทก็เฉพาะแคมเปญ ดว้ ยเคร่ืองมือติดตามแฮชแทก็ ของเรา จากนัน้ คุณจะสามารถทราบไดว้ า่ ผูม้ ีอิทธิพลคนใดไดร้ับผลลัพธท์ ่ีดีท่ีสุดซ่ึงจะพิสูจน์ไดว้ า่ คุณควรทาํ งานกับพวก เขาอีกครัง้ในอนาคต
 • self-service plan เหมาะสาํ หรับผูโ้ ฆษณาท่ีตอ้ งการควบคุมการคน้ หาและการตลาดท่ีมีอิทธิพลอยา่ ง เตม็ ท่ีสาํ หรับแผน self-service นัน้ StarNgage จะเรียกเกบ็ คา่ คอมมิชชั่น 10%
 • SStarNgage VIP Managed Service เป็นโซลูชั่นท่ีสมบูรณ์แบบสาํ หรับแบรนด์เอเจนซ่ีและผูท้ ่ีเพิง่ เริ่มธุรกิจท่ีเติบโตอยา่ งรวดเร็วซ่ึงตอ้ งการทาํ อะไรมากข้ึนดว้ ยการปรับขนาดเน้ือหาแบรนดข์ องคุณ และตอ้ งการทีมบริการเตม็ รูปแบบท่ีครอบคลุมทุกอยา่ งตัง้แตต่ น้ จนจบ โดย StarNgage จะเรียกเกบ็ คา่ บริการ 30%
 • แผน Basic ชว่ ยให้คุณสามารถเชิญผูม้ ีอิทธิพลเขา้ร่วมในแคมเปญของคุณได้
 • แผน Business และ Agency จะไดร้ับแผน Basic ดว้ ยพร้อมเครดิตเชิญจาํ นวนมาก ซ่ึงถูก ออกแบบมาสาํ หรับนักการตลาดท่ีจะตอ้ งทาํ งานกับผูม้ ีอิทธิพลจาํ นวนมาก คุณสามารถขา้มขัน้ ตอนท่ีใช้ เวลานานในการสร้างรายช่ือของผูม้ ีอิทธิพล การคน้ หาขอ้ มูล การติดตอ่ และการส่อื สาร
เราอนุญาตให้คุณเปล่ียนแผนไดต้ ลอดเวลาในระหวา่ งการทดลองใชห้ รือหลังจากท่ีคุณไดช้ าํ ระเงนิ แลว้ เพียง เลือกแผนท่ีเหมาะกับคุณและไมต่ อ้ งกังวลหากคุณเปล่ียนใจ
การสมัครสมาชิกขัน้ ตํา่ คือหน่ึงเดือน คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกไดต้ ลอดเวลาหลังจากผา่ นไปหน่ึงเดือน
StarNgage ให้คุณชาํ ระเงนิ สาํ หรับแคมเปญหลักของคุณผา่ นบัตรเครดิต อยา่ งไรกต็ามเราอาจแนะนําวธิีการ ชาํ ระเงนิ ทางอิเลก็ ทรอนิกสอ์ น ๆ ในอนาคต
หากการเจรจาตอ่ รองกับผูม้ ีอิทธิพลเป็นสว่ นหน่ึงของการทาํ งานร่วมกันแบรนด์ฉะนัน้ จึงตอ้ งทาํ การชาํ ระเงนิ กอ่ นเริ่มแคมเปญ ในฐานะแบรนดก์ ารชาํ ระเงนิ จะทาํ ไดก้ ต็ อ่ เม่ือคุณเลือกและอนุมัติขอ้ เสนอของผูม้ ีอิทธิพล เม่ือ ไดร้ับเงนิ ทุนแลว้ StarNgage จะเกบ็ เงนิ ทัง้หมดไวใ้นสัญญาเพ่ือลดความเส่ยี งในการสร้างเน้ือหาและไมไ่ ดร้ับ เงนิ หรือแบรนดท์ จา่ ยให้กับผูม้ ีอิทธิพลและไมไ่ ดร้ับการสร้างเน้ือหาใด ๆตามท่ีตกลงไว้ทาง StarNgage จะรับ คา่ คอมมิชชั่น 20% ตัวอยา่ งเชน่ สาํ หรับการตกลงท่ีจะทาํ งานร่วมกันแลว้ มีการชาํ ระเงนิ จาํ นวน $ 100 แบรนด์ จะทาํ การชาํ ระเงนิ จาํ นวน $ 120 และอีก $ 20 จะทาํ การชาํ ระให้ทาง StarNgage
StarNgage คือแพลตฟอร์มการตลาดบน Instagram ท่ีชว่ ยจะให้แบรนดส์ ามารถวเิคราะห์ปรับแตง่ จัดการ วัดผลการตลาดแบบปากตอ่ ปาก( word-of-mouth marketing) และเช่ือมตอ่ กับผูม้ ีอิทธิพลอันดับตน้ ๆบน Instagram
การเป็นผูม้ ีอิทธิพล Influencer บน StarNgage นัน้ คุณตอ้ งทาํ การเปิดการใชง้านบน Instagram กอ่ นและ เพียงคุณชอบท่ีจะถา่ ยภาพและแบง่ ปันกับเพ่ือนของคุณ แตย่ งิ่ ไปกวา่ นัน้ คุณอาจจะเป็นเชฟมือสมัครเลน่ นักชิม แฟชั่น นักเดินทางตัวยง ชา่ งภาพ ฟิตเนสหรือนักกีฬา ศลิ ปินหรือนักออกแบบ นอกจากนัน้ คุณจะมีผูต้ ิดตาม จาํ นวนหน่ึงและไดร้ับระดับการมีสว่ นร่วมท่ีดี ("ไลค" ์ และความคดิ เหน็ ) สาํ หรับแตล่ ะโพสตบ์ น Instagram ของคุณ คุณสมบัติของการเป็นผูม้ ีอิทธิพล Influencer นัน้ คุณตอ้ งมีผูต้ ิดตามอยา่ งน้อย 1,000 คน เม่ือเราจับ คูค่ ุณกับโอกาสท่ีเป็นไปไดค้ ุณสามารถตัดสนิ ใจไดว้ า่ คุณสนใจในแตล่ ะแคมเปญหรือไม่
ไมม่ ีคะ่ , เราเช่ือวา่ ผูม้ ีอิทธิพลควรมีอิสระในการทาํ งานกับเอเจนซ่ีอ่ืนๆ ท่ีพวกเขาตอ้ งการและมีสทิ ธิ์อยา่ งเตม็ ท่ีใน บัญชีของตนเอง สาํ หรับผูม้ ีอิทธิพลท่ีลงนามในสัญญาพิเศษเราจะทาํ งานร่วมกับเอเจนซ่ี / ผูจ้ัดการของพวกเขา
ไมส่ ามารถทาํ ได้ท่ีอยูอ่ ีเมลสามารถใชเ้พ่ือสมัครบัญชีไดป้ ระเภทเดียวเทา่ นัน
ในการสมัครเป็นผูม้ ีอิทธิพล ( Influencer) บน StarNgage สงิ่ ท่ีคุณตอ้ งทาํ คือเพียงเขา้ไปท่ีหน้าลงทะเบียนน้ี sign-up page และกรอกรายละเอียดของคุณ
 • หลังจากสมัครเป็นผูม้ ีอิทธิพลแลว้ คุณสามารถสมัครแคมเปญแบบชาํ ระเงนิ ไดเ้พียงคน้ หาบนแทบ็ campaign และคุณยังสามารถสมัครแคมเปญฟรีเพียงคน้ หาแคมเปญบนแทบ็ free campaigns ของ เราไดเ้ชน่ กัน
 • หากตอ้ งการเพิม่ การแสดงผลให้กับผูโ้ ฆษณาและแสดงภายใตแ้ ทบ็ คน้ หา influencer search คุณ ควรยืนยันบัญชีของคุณเพียงแคท่ าํ การเช่ือมตอ่ กับบัญชี Instagram ของคุณเอง

แคมเปญตา่ งๆมักจะประกอบไปดว้ ย การสง่ เสริมผลิตภัณฑห์ รือบริการของแบรนดต์ ามขอ้ กาํ หนดรายละเอียดของ แบรนด์ทัง้ยังสามารถรวมเอากิจกรรมและโอกาสท่ีน่าต่ืนเตน้ ดังตอ่ ไปน้ี:

 • การเปิดตัวผลิตภัณฑใ์ หม: ซ่ึงอาจรวมถึงการจัดงานแบบ behind-the-scenes การแสดงตัวอยา่ งรูป ถา่ ยผลิตภัณฑ์การทดลองใช้ฯลฯ
 • การแขง่ ขัน: ซ่ึงอาจรวมถึงกิจกรรมการแขง่ ขันตา่ งๆท่ีผูม้ ีอิทธิพลและผูต้ ิดตาม Follower เขา้มีสว่ นร่วม ับกิจกรรมหรือการทาํ กิจกรรมโดยใชแ้ ฮชแทก็
 • การสง่ เสริมการขาย: ขอ้ เสนอพิเศษในการขายหรือสว่ นลดมักจะติดแทก็ แฮชแทก็ หรือการสร้างรหัสท่ีไม่ ซํา้กัน
 • การจัดงาน: การเชิญ Influencer ให้เขา้ร่วมงานหรือกิจกรรมโดยบริษัท ห้างร้านตา่ งๆ
 • การเติบโตของแบรนด์: ผูม้ ีอิทธิพลจะทาํ การ "take over" บัญชี Instagram ของแบรนดเ์พ่ือท่ีจะชว่ ยขยายฐานแฟน ๆ ของพวกเขา
* เคลด็ ลับ: อยา่ ลืมลองใชเ้คร่ืองมือฟรี “Hashtag Tracker” ในขณะท่ีทาํ การ Promot ผลิตภัณฑส์ าํ หรับ ลูกคา้ของคุณ เพ่ือประโยชน์ในการเพิม่ การเผยแพร่โพสตข์ องคุณ!

มี 2 วธิีดังตอ่ ไปน้ี:

 • คุณสามารถเรียกดู paid campaigns หรือ free campaigns ท่ีสร้างโดยแบรนดต์ า่ งๆบน StarNgage คุณสามารถเขา้สูร่ ะบบเพ่ือสมัครแคมเปญท่ีคุณสนใจเขา้ร่วมได้แตก่ อ่ นท่ีคุณจะสมัคร โปรดตรวจสอบให้แน่ใจวา่ แคมเปญนัน้ ๆไดจ้ัดข้ึนตรงกับท่ีอยูป่ัจจุบันของคุณ

  สาํ หรับแคมเปญท่ีชาํ ระเงนิ คุณจะตอ้ งสง่ ขอ้ เสนอท่ีมีคา่ ธรรมเนียมและวันท่ีสง่ มอบ

  สาํ หรับแคมเปญฟรีสงิ่ ท่ีคุณตอ้ งทาํ คือเพียงคลิกท่ีปุ่ม“ สมัคร”

 • คุณอาจรอให้ทางแบรนดส์ ง่ คาํ เชิญสว่ นตัวถึงคุณเพ่ือเขา้ร่วมในแคมเปญของพวกเขา ถา้คุณอยากร่วม งานกับทางแบรนดเ์พียงแคย่ อมรับคาํ เชิญและพูดคุยขอ้ เสนอกับทางลูกคา้
เม่ือคุณสมัครแคมเปญคุณจะไดร้ับอีเมลจากแบรนด์ซ่ึงควรรวมถึงการทาํ งานของแคมแคมเปญ ขอ้ เสนอพิเศษ ตอ่ ผูม้ ีอิทธิพลเชน่ เดียวกับคาํ แนะนําเฉพาะดา้น

ในฐานะผูม้ ีอิทธิพลคนพิเศษคุณจะไดร้ับผลประโยชน์ในรูปแบบตา่ งๆจากแบรนดท์ คุณทาํ งานดว้ ย สงิ่ เหลา่ น้ีอาจ แตกตา่ งกันไป นั่นข้ึนอยูก่ ับขอ้ กาํ หนดตา่ งๆของแคมเปญรวมถึงขอบเขต และอาจรวมถึงสงิ่ ตอ่ ไปน้ี:

 • ผลิตภัณฑห์ รือบริการเสริม
 • การชดเชยทางการเงนิ (ข้ึนอยูก่ ับจาํ นวนโพสตห์ รือการมีสว่ นร่วม)
 • คา่ คอมมิชชั่นจากยอดขายหรือ KPI อ่ืน ๆ (เชน่ การไดม้ าของลูกคา้หรือสมาชิก)
เม่ือกรอกขอ้ มูลในโปรไฟลข์ องคุณบน StarNgage แลว้ คุณจะสามารถเขา้ถึงเคร่ืองมือใหมล่ า่ สุด “Influencer Rate Card”. ของเราไดฟ้ รีเราไดม้ ีการจัดการเพ่ือสร้าง Rate card ท่ีรวมถึงอัตรา influencer จากประเทศตา่ งๆท่ีเช่ือมตอ่ กับผูม้ ีอิทธิพลมากกวา่ 40,000 คนบน Instagram มาตัง้แตป่ ี 2015 โดยการเขา้ ถึง Rate card ของเราคุณจะมีความมั่นใจมากข้ึนเม่ือตอ้ งมีการเจรจากับลูกคา
เราจะทาํ การจา่ ยเงนิ ให้ผูม้ ีอิทธิพลทัง้ผา่ น PayPal หรือโอนเงนิ ผา่ นธนาคาร แตถ่ า้หากวา่ มีการชาํ ระเงนิ ท่ีมากก วา่ $ 500 ข้ึนไป เราจะทาํ ธุรกรรมโอนเงนิ ผา่ นธนาคารหรือในรูแบบของเชค็

* โปรดทราบวา่ เราจะมีการเกบ็ คา่ ธรรมเนียม 20% จากการทาํ ธุรกรรมในแตล่ ะครัง้
เรายนิ ดีให้ความชว่ ยเหลือหากคุณตอ้ งการความชว่ ยเหลือเพิม่ เติม กรุณาติดตอ่ เรา contact us โดยกรอกแบบ ฟอร์ม
ตอ้ งการติดตอ่ เราอยูห่ รือเปลา่ ?