Geekroom's Instagram Audience Analytics and Demographics

@geekroom

Albania

📱 Më të rejat nga bota e teknologjisë 🔅 NDIQ @geekroom #GeekRoom ⬇️Kliko mbi foto dhe shko në link⬇️
inf▓▓▓▓▓@geekroom.al
Albania

Business Category

-

StarNgage Profile

Free Promotion Count

0

Paid Campaign Count

0

Get Our Influencer Rate Card Today!

A brand new way for you to compare the rates of influencers across the world.

Learn More

PROFILE OVERVIEW OF GEEKROOM

Average engagement rate on the posts is around 1.90%. The average number of likes per post is 142 and the average number of comments is 1.

Geekroom loves posting about Architecture, Art, Cars & Motorcycles, Design, DIY & Crafts, Health & Fitness, Photography, Technology, Fashion, Game.

Check geekroom's audience demography. This analytics report shows geekroom's audience demographic percentage for key statistic like number of followers, average engagement rate, topic of interests, top-5 countries, core gender and so forth.

Followers
7,291
Avg Likes
142
Avg Comments
1
Posts
1,916
Global Rank
543,283
Country Rank
-
Category Rank
-

GENDER OF ENGAGERS FOR GEEKROOM

Female
0 %
Male
0 %

RECENT POSTS

235 3

Nga raportet e objekteve fluturuese tek shpërthimet misterioze të bombave, CIA ka hapur katalogun e saj të inteligjencës mbi raportet e objekteve të paidentifikuara fluturuese për publikun.⠀ ⠀ "UFO: Fakt ose Trillim" përmban dhjetra skedarë të shkarkueshëm për kontakte dhe fenomene të pashpjegueshme nga e gjithë bota. Dokumentet përfshijnë pesë dekada kërkimesh, nga vitet 1940 deri në fillim të viteve 1990.⠀ ⠀ Hyr në katalogun online dhe zbulo histori nga e gjithë bota duke klikuar në #linkinbio 👉 @geekroom⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁠⠀⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀ ⠀⁠⠀⠀⠀⠀⠀⁠⠀⠀⁠⠀⠀⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀ ▪www.geekroom.al⠀⁣⠀⠀⁠⠀⁠⠀⠀⁠⠀⠀⠀⠀⠀⁠⠀⠀⁠⠀⠀⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀ ⠀⁠⠀⁠⠀⠀⁠⠀⠀⠀⠀⠀⁠⠀⠀⁠⠀⠀⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀ ▪Ndiq: @geekroom për të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀⠀⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀ ⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀ ⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀ ⠀⁠⠀⠀⠀ #GeekRoom #ufo #alien #usa # online #theory #ufohisotry #CIA #usa #tech #technews #gadget #shqip #shqiperi #durres #tirana #albania ⠀

236 0

Pak gjëra dihen për #GTAVI, por e sigurtë është që loja është në punim e sipër edhe pse #RockstarGames nuk ka nxjerrë asnjë detaj. Gjithçka na mbetet të ndjekim janë raportimet jo-zyrtare, të cilat kësaj radhe flasin për një protagoniste femër, e para e llojit të vetë për #GTA.⠀ ⠀ Një titulli kaq tradicional sa #GrandTheftAuto mesa duket ka ardhur koha që të pëshrshtatet me standartet e botës moderne!⠀ ⠀ Detajet i gjeni në #linkinbio 👉 @geekroom⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁠⠀⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀ ⠀⁠⠀⠀⠀⠀⠀⁠⠀⠀⁠⠀⠀⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀ ▪www.geekroom.al⠀⁣⠀⠀⁠⠀⁠⠀⠀⁠⠀⠀⠀⠀⠀⁠⠀⠀⁠⠀⠀⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀ ⠀⁠⠀⁠⠀⠀⁠⠀⠀⠀⠀⠀⁠⠀⠀⁠⠀⠀⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀ ▪Ndiq: @geekroom për të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀⠀⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀ ⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀ ⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀ ⠀⁠⠀⠀⠀ #GeekRoom #game #rockstar #gaming #play #gamer #console #pcgaming #ps5 #tech #technews #gadget #shqip #shqiperi #durres #tirana #albania ⠀

209 0

Ishiulli i Tsushimës u godit nga një tajfun vitin e shkuar, duke dëmtuar rëndë infrastrukturën dhe sidomos portën legjendare #Tori. ⠀⁠ ⠀⁠ Edhe në këtë rast, komuniteti i #gamer-save e riprovon veten si një vend i mbushur me dashuri, mbështetje dhe shqetësim për shoqërinë teksa nisur nga besnikëria ndaj një loje i vjen në ndihmë vendit real nga është frymëzuar ajo.⠀⁠ ⠀⁠ Zbulo më shumë detaje në #linkinbio 👉 @geekroom⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁠⠀⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀⁠ ⠀⁠⠀⠀⠀⠀⠀⁠⠀⠀⁠⠀⠀⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀⁠ ▪www.geekroom.al⠀⁣⠀⠀⁠⠀⁠⠀⠀⁠⠀⠀⠀⠀⠀⁠⠀⠀⁠⠀⠀⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀⁠ ⠀⁠⠀⁠⠀⠀⁠⠀⠀⠀⠀⠀⁠⠀⠀⁠⠀⠀⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀⁠ ▪Ndiq: @geekroom për të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀⠀⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀⁠ ⠀⠀⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀⁠ ⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀⁠ ⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀⁠ ⠀⁠⠀⠀⠀⁠ #GeekRoom#game #gaming #ghostoftsushima #tsushima #japan #play #console #ps5 #xbox #playstation #pcgaming #tech #technews #gadget #shqip #shqiperi #durres #tirana #albania

104 0

Shpaketimi i #GalaxyS më të ri të #Samsung do të ndodhë në 14 janar në 16:00. Eventi pritet të shfaqë tre modele: #S21, #S21Plus, #S21Ultra si dhe #GalaxyBudsPro dhe #SamsungSmartTag. Zërat thonë se për të parën herë, seria S do të përshtatet edhe me #SPen. #GeekRoom ka mbledhur të gjitha informacionet online dhe leaks të publikuara këto ditë. Për ata që nuk presin dot, ju njohim me risitë që presim të shohim këtë të enjte. Thjesht kliko mbi #linkinbio 👉 @geekroom⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁠⠀⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀ ⠀⁠⠀⠀⠀⠀⠀⁠⠀⠀⁠⠀⠀⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀ ▪www.geekroom.al⠀⁣⠀⠀⁠⠀⁠⠀⠀⁠⠀⠀⠀⠀⠀⁠⠀⠀⁠⠀⠀⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀ ⠀⁠⠀⁠⠀⠀⁠⠀⠀⠀⠀⠀⁠⠀⠀⁠⠀⠀⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀ ▪Ndiq: @geekroom për të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë⠀⠀

213 4

Përveç faktit që sugjerohet nga #ElonMusk, ndër arsyet përse duhet zgjedhur #Signal është sepse ai përdor të njëjtin protokoll enkriptimi si #WhatsApp, ruan privatësinë tënde dhe nuk ka të bëjë fare me #Facebook e nuk do ia shesë askujt të dhënat e tua.⠀ ⠀ Pika më e vështirë në këtë mes ka të bëjë me bindjen e familjarëve apo miqve që të kalojnë në Signal. Nëse zgjedhja është bërë, aplikacioni ofron një mënyrë fare të thjeshtë për të transferuar grupet nga WhatsApp. Zbuloje se si mund ta bësh duke klikuar në #linkinbio 👉 @geekroom⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁠⠀⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀ ⠀⁠⠀⠀⠀⠀⠀⁠⠀⠀⁠⠀⠀⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀ ▪www.geekroom.al⠀⁣⠀⠀⁠⠀⁠⠀⠀⁠⠀⠀⠀⠀⠀⁠⠀⠀⁠⠀⠀⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀ ⠀⁠⠀⁠⠀⠀⁠⠀⠀⠀⠀⠀⁠⠀⠀⁠⠀⠀⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀ ▪Ndiq: @geekroom për të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀⠀⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀ ⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀ ⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀ ⠀⁠⠀⠀⠀ #GeekRoom #app #socialmedia #chat #privacy #encription #endtoend #musk #fb #online #tech #technews #gadget #shqiperi #durres #tirana #albania ⠀

156 1

Që nga pushimet e ndërrimit të viteve, #EpicGames nuk ka publikuar ndonjë përditësim madhor në #Fortnite duke na lënë të mendojmë se me shumë mundësi diçka e rëndësishme po punohet. ⠀ ⠀ Sezoni 6 është rrugës ndaj edhe dyshimet përforcohen se diçka duhet me patjetër të ndodhë me hartën e lojës. Dyshimet na i sqaron një leaker dhe dataminer i quajtur #Mang0e, i cili ka postuar në #Twitter atë që pritet të ndodhë në javët e para të 2021.⠀ ⠀ Më shumë detaje gjen në #linkinbio 👉 @geekroom⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁠⠀⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀ ⠀⁠⠀⠀⠀⠀⠀⁠⠀⠀⁠⠀⠀⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀ ▪www.geekroom.al⠀⁣⠀⠀⁠⠀⁠⠀⠀⁠⠀⠀⠀⠀⠀⁠⠀⠀⁠⠀⠀⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀ ⠀⁠⠀⁠⠀⠀⁠⠀⠀⠀⠀⠀⁠⠀⠀⁠⠀⠀⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀ ▪Ndiq: @geekroom për të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀⠀⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀ ⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀ ⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀ ⠀⁠⠀⠀⠀ #GeekRoom #rome #colosseum #game #gamer #gaming #play #ps5 #console #tech #technews #gadget #shqip #shqiperi #durres #tirana #albania ⠀

216 1

Gati çdo gjë që përdorim sot ka nevojë për një nivel sigurie. Nëse nuk është një #PIN apo biosiguri, me shumë mundësi duhet një fjalëkalim. Të ruash llogaritë e tua me një "12345678" të thjeshtë nuk është ideja më e mirë në botë. Për të krijuar një #password të fortë ka mjaft mënyra kreative, disa prej tyre i zbulon duke klikuar në #linkinbio 👉 @geekroom⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁠⠀⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀ ⠀⁠⠀⠀⠀⠀⠀⁠⠀⠀⁠⠀⠀⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀ ▪www.geekroom.al⠀⁣⠀⠀⁠⠀⁠⠀⠀⁠⠀⠀⠀⠀⠀⁠⠀⠀⁠⠀⠀⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀ ⠀⁠⠀⁠⠀⠀⁠⠀⠀⠀⠀⠀⁠⠀⠀⁠⠀⠀⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀ ▪Ndiq: @geekroom për të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀⠀⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀ ⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀ ⠀⁠⠀⁠⠀⠀⠀ ⠀⁠⠀⠀⠀ #GeekRoom #app #online #howto #fingerprint #onlinesecurity #security #tech #technews #gadget #shqip #shqiperi #durres #tirana #albania ⠀ ⠀

PEOPLE ALSO VIEWED

Looking for the next influencer in Albania to work with?
Have you considered to work with the following influencers?

10.4K
488 / post
8.60 %
Albania Nature & Outdoors, Travel, Photography, Architecture
34.3K
-
8.20 %
Albania Writers
20.3K
-
0.30 %
Albania
63.4K
-
3.40 %
Albania
122.4K
-
3.40 %
Albania
2K
61 / post
-
Albania Technology, Health & Fitness
214K
-
0.20 %
Albania Events, Fashion, Art
74.8K
-
3.60 %
Albania
98.4K
-
1.30 %
Albania Fashion, Events, Fashion Design
103.4K
-
0.30 %
Albania
515.5K
-
3.00 %
Albania
45.9K
-
5.10 %
Albania
2.1K
212 / post
3.20 %
Albania Photography, Nature & Outdoors, Architecture, Travel
8.5K
99 / post
0.01 %
Albania
30.6K
-
0.30 %
Albania Modeling