Max.motivation's Instagram Audience Analytics and Demographics

@max.motivation

Haiti

"Motivasyon w chak jou"
yul▓▓▓▓▓@gmail.com
+50▓▓▓▓▓34
Haiti
18–24

Business Category

General Interest

StarNgage Profile

Free Promotion Count

0

Paid Campaign Count

0

Get Our Influencer Rate Card Today!

A brand new way for you to compare the rates of influencers across the world.

Learn More

PROFILE OVERVIEW OF MAX.MOTIVATION

25.9% of max.motivation's followers are female and 74.1% are male. Average engagement rate on the posts is around 1.20%. The average number of likes per post is 259 and the average number of comments is 3.

Check max.motivation's audience demography. This analytics report shows max.motivation's audience demographic percentage for key statistic like number of followers, average engagement rate, topic of interests, top-5 countries, core gender and so forth.

Followers
20,695
Avg Likes
259
Avg Comments
3
Posts
1,981
Global Rank
240,060
Country Rank
-
Category Rank
-

GENDER OF ENGAGERS FOR MAX.MOTIVATION

Female
25.9 %
Male
74.1 %

AUDIENCE INTERESTS OF MAX.MOTIVATION

  • Music 81.96 %
  • Movies and TV 54.43 %
  • Entertainment 51.32 %
  • Beauty & Fashion 40.19 %
  • Sports 35.24 %
  • Travel & Tourism 35.24 %
  • Fitness & Yoga 35.24 %
  • Business & Careers 35.24 %
  • Luxury Goods 28.98 %
  • Art & Design 28.98 %

RECENT POSTS

59 1

#patajeyonpanse Pafwa kèk zak trayizon jis fè w wè kiyès ki te avè w tout bon vre. Sa jis montre w kiyès ki te alye ak sa ki te fo sòlda bò kote w. Trayizon yo montre w sou kiyès ou ka konte vre nan lavi w. Menm si sa fè w mal anpil lè li rive w, men se opòtinite pou w tou retire kèk moun nan antouraj ou. *Aprann leson an byen, pa lage kò w menm jan ak nayivte*. MAX MOTIVATION

351 5

#patajeyonpanse Yon bon zanmi dwe yon alye ki la pou soutni w nan tout sa wap fè ki pozitif. Ankouraje zanmi w yo nan tout bon inisyativ yo pran. Kit se yon biznis, yon asosyasyon, yon karyè nan dans, mizik, spò, kanpe avèk yo. Ankouraje yo jan w kapab, ti kout pous ou an ap ba yo plis boustè. Fè yon kontak pou yo, achte nan men yo, pataje lide, konsèy ak yo, asiste yo jan w kapab. *Soutni zanmi w nan pwojè yo tou, zanmi w yo se premye gwoup moun ki pou kanpe avè w pou ede w fè siksè*. Mèsi 😊🌹🧠 MAX.MOTIVATION _"motivasyon w chak jou"_ 🌳

286 5

#patajeyonpanse Lè wap bay èd ou a yon moun, pa atann anyen apre, sinon fristrasyon ka touye w. Anpil moun ou pare pou w sakrifye w pou yo, pa menm pare pou fè anyen pou ou. Ede tout moun jan w kapab, malgre anpil nan yo konn engra apre. Fè byen konn se frèt, men pa sispann lonje men bay sa ki nan bezwen. Sak pi enpòtan an, se ede, aji byen, reyaksyon yo pa konte plis ke èd ak asistans wap bay la. MAX MOTIVATION

268 1

#patajeyonpanse Toujou bay tèt ou tout valè ke w merite, menm si antouraj ou ap doute de kapasite w. *Evite gen vye imaj de tèt ou, vye imaj kap rabese w e konplekse w*. Konnen sa w vo e kontinye travay pou w amelyore tèt ou pi plis chak jou. Si w pa byen wè tèt ou, pèsòn lòt moun pap konn valè w. Kwè nan tèt ou, konn valè w e pran reyisit ou tankou pi gwo defi lavi w ou gen pou w leve. Mèsi 😊🌹🧠 MAX.MOTIVATION _"motivasyon w chak jou"_ 🌳

268 2

#patajeyonpanse Menm si w fèt nan mizè, sa pa vle di ou kondane pou w viv nan kras. Ou ka travay pou w amelyore jan wap viv. Ou menm gen obligasyon pou w fè fanmi w pwogrese. Se devwa w pou w ale pi lwen nan vi w. *Chak jou batay pou sa miyò nan vi w*. Menm si kat la mare, bagay yo plis ke difisil, batay chak jou pou retire tèt ou ak tout fanmi w nan mizè. *Pa gen fè bak, se defonse w pou w viv pi byen chak jou*. MAX MOTIVATION

265 3

#patajeyonpanse Malè ak aksidan pa gen klaksòn. Lè move moman sa yo frape w, eseye rete pozitif jan w kapab. *Kenbe moral ou, e fè tout sa w kapab pou w jere sa*. Si w pèdi tout fòs ou, si tout detèminasyon w ale akòz dekourajman, ou preske kondane tèt ou. Moman yo pap toujou bèl nan vi w, ranmase kouraj ou pou w afwonte difikilte ak obstak yo. Pou w rive Kanaran, fòk ou travèse dezè pa w la. *Menm si moman yo fè nwa anpil, rete pozitif, kenbe moral, solèy pa w la gen pou l leve*. Mèsi 😊🌹🧠 MAX.MOTIVATION _"motivasyon w chak jou"_ 🌳

194 2

#patajeyonpanse Pa kite mizè ak grangou fè w ranpe pou anyen*. Menm si w nan di jodya, sa gen pou chanje. Menm si wap soufri, toujou kenbe tèt ou drèt devan tout moun. Mizè pa kondanasyon, demen w ka miyò si w kontinye kenbe e travay pou sa. Razè, grangou, pap travay pa rezon pou w lage nan ranpe. Respè w ak repitasyon w pa gen pri, pa negosye l pou anyen. *Menm move lavi mete w sou bouda, toujou kenbe tèt ou wo, ou pa fèt pou ranpe.* MAX MOTIVATION

292 1

😊 #patajeyonpanse Viv se yon konba pou tout tan, paske ap toujou gen pwoblèm pou w jere. Ou travèse pi gwo kriz nan vi w deja, ou pase pi gwo tray deja. Moman yo difisil se vre, men ou pa ka pliye. Ou se sòlda, se kanpe goumen pou w jwen solisyon yo. Pwoblèm yo kwit ou deja, ou pran move frap nan men lavi deja, e ou pat janm bay bag. Se pa jodya pou w kite dekourajman ap pote w ale akòz kriz yo. Ou nan batay lontan, pa gen bay vag. Ann swete sèlman ke solisyon pa w yo pa lwen. Kenbe rèd. MAX.MOTIVATION _"motivasyon w chak jou"_ 🌳

264 0

#patajeyonpanse Soufri pandan ke w pa ni enpòtan ni bon pou lavi yon moun pa yon chwa entelijan.* Ou se yon moun eksepsyonèl kidonk ou merite lanmou , ou merite pou yon moun pata vle pèdu w nan lavi l . *Si li pa renmen w ankò konnen l pa merite w* , kontinye vin pi eksepsyonèl epi wap rive jwenn moun ki merite w lan. MAX MOTIVATION

255 1

#patajeyonpanse Siksè ak echèk se marasa*. Tank wap echwe nan sa wap eseye, se tank wap apwoche de sa ki bon an. *Alòs pa pè echwe, pou yon jou pou w konn gou siksè.* Wè echèk yo tankou leson kap ba w plis eksperyans, kap fè w pi pare lè wap rekòmanse. Echèk yo se premye pa kap mennen w sou wout siksè. Se tankou lè yon bebe ap aprann mache, fòk li tonbe avan li ka mache. *Si w pa aji paske w pè echwe, ou kondane tèt ou pou w pa janm reyisi tou.* Mèsi 😊🌹🧠 *MAX.MOTIVATION* _"motivasyon w chak jou"_ 🌳

258 3

Bon lannuit 🎑 #patajeyonpanse Pa fè ekip ak moun ki negatif, yap fonse w nan pwoblèm plis. Yo wè obstak avan opòtinite nan chak sitiyasyon. Kondisyon pa janm reyini pou yo kòmanse. Moun negatif pi lou pase plon, yap anpeche w pwogrese. Fè ekip ak moun kap bouste w, kap rasire w lè w vle doute, kap remonte moral ou lè dekourajman vle fè w abandone. Moun negatif ka etenn flanm rèv ou, pa fwote ak moun sa yo. MAX MOTIVATION

232 2

😊 #patajeyonpanse Lè w gen yon kritik wap fè, fòk ou gen kouraj fè l dirèk ak moun ki konsène a. Pa pèdi tan nan mache pale sou do moun, tandiske lè ou wè l se bèl dan wap ba li. Pale nan do moun se lachte. Tripotay deja pa bon, lè w fè l ak lachte se pi mal. Sispann ipokrizi sa yo, sispann lachte sa yo. Olye wap mache pale moun nan mal ak kritike l ak tout lòt moun, jis rive sou li, mete fanm, mete gason sou ou. Lè wap kritike fòk ou gen kran. MAX.MOTIVATION _"motivasyon w chak jou"_ 🌳

PEOPLE ALSO VIEWED

Looking for the next influencer in Haiti to work with?
Have you considered to work with the following influencers?

2.5K
45 / post
1.20 %
Haiti
1M
-
0.50 %
Haiti Entertainment, Music, Modeling
7.3K
274 / post
1.10 %
Haiti Fashion, Celebrities, Design, Hair & Beauty
31.5K
-
0.10 %
Haiti Music, Singer
28.7K
71 / post
0.90 %
Haiti
4.3K
37 / post
0.01 %
Haiti Technology, Humor, Celebrities
1.7K
169 / post
0.10 %
Haiti Film, Music & Books, Humor, Celebrities
9.2K
30 / post
-
Haiti
1.6K
86 / post
-
Haiti Technology, Photography
17.4K
-
0.80 %
Haiti Moms, Modeling
1.1K
155 / post
8.60 %
Haiti Technology, Photography
6.3K
77 / post
0.80 %
Haiti Health & Fitness, Cooking, Food & Drink, Education
5.4K
-
0.90 %
Haiti Art, Music
2K
62 / post
0.03 %
Haiti Celebrities, Humor
2.8K
54 / post
0.02 %
Haiti Fashion, Celebrities, Film, Music & Books, Hair & Beauty